POWERED BY REWIN

Terms of Service

Terms of service for B'Wise

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. B’WISE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hieronder wordt verstaat REWIN Projecten B.V., gevestigd te Breda;

b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met de B’WISE een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en B’WISE;

d. website: de website www.bwise.tech

Deze versie van de algemene voorwaarden is gemaakt op 25 november 2020


Artikel 1.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen B’WISE, en een Opdrachtgever waarop B’WISE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met B’WISE, voor de uitvoering waarvan door B’WISE derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. B’WISE en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerde bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de bedoeling van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 7. Indien B’WISE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat B’WISE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2   Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van B’WISE zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • B’WISE kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is B’WISE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B’WISE uitdrukkelijk anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht B’WISE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3   Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

 1. De overeenkomst tussen B’WISE en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is B’WISE niet automatisch in verzuim als de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken binnen de overeengekomen termijn uitblijven. Het verzuim B’WISE treedt pas in wanneer de Opdrachtgever de B’WISE in gebreke heeft gesteld bij schriftelijke aanmaning, waarbij B’WISE een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. B’WISE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. B’WISE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door B’WISE of door B’WISE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. B’WISE is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan B’WISE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B’WISE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan B’WISE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B’WISE zijn verstrekt, komt de Opdrachtgever daarmee in verzuim en heeft B’WISE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan B’WISE alsnog ter beschikking heeft gesteld. B’WISE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat B’WISE is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens B’WISE gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van B’WISE daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. B’WISE zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is B’WISE gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen B’WISE bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van B’WISE op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan B’WISE een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien B’WISE met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is B’WISE niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend degene die Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij B’WISE:
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op B’WISE rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. B’WISE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
  1. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  2. na het sluiten van de overeenkomst B’WISE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  3. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is,
  4. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van B’WISE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is B’WISE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van B’WISE kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van B’WISE op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien B’WISE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien B’WISE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is B’WISE gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is B’WISE gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door B’WISE, zal B’WISE in overleg met de Opdrachtgever in redelijkheid meewerken aan overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor B’WISE extra kosten met zich meebrengt, dan is de Opdrachtgever gehouden deze te voldoen B’WISE zal voor de berekening van zijn kosten uitgaan van de voor partijen gebruikelijke tarieven. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij B’WISE anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het B’WISE vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van B’WISE op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele overige gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 5   Overmacht

 1. B’WISE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop B’WISE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B’WISE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van B’WISE of van derden daaronder begrepen. B’WISE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat B’WISE zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. B’WISE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover B’WISE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is B’WISE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6  Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door B’WISE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door B’WISE aangegeven. B’WISE is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, plus het bedrag zoals omschreven in lid 5 van dit artikel, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. B’WISE heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. B’WISE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. B’WISE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan B’WISE verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk wetboek (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn als volgt vastgesteld :
Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,– (min. € 40,–)
€ 5.000,– €375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) €625,–
€ 10.000,– €625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–) €875,–
€200.000,– €875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) €2.775,–
boven de € 200.000,– €2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) €6.775,–
 1. Indien B’WISE echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien B’WISE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. B’WISE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat B’WISE is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien B’WISE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van B’WISE beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van B’WISE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. B’WISE is, eventueel, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tussen hem en Opdrachtgever. Alle vormen van aansprakelijkheid tussen Opdrachtgever en een derde partij worden nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B’WISE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan B’WISE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. B’WISE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. B’WISE is, indien van toepassing, alleen verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het contact tussen opdrachtgever en een derde partij . B’WISE is nimmer aansprakelijk voor: uitlatingen, werkzaamheden, diensten, verkochte/verhuurde artikelen,  et cetera en de gevolgen hiervan die door en/of namens de opdrachtgever zijn gedaan, verkocht, verricht of verricht zouden worden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B’WISE of de door hem ingeschakelde derden.


Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart B’WISE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan B’WISE toerekenbaar is. Indien B’WISE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden B’WISE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is B’WISE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van B’WISE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


 Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. B’WISE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van Intellectuele Eigendomsrechten. B’WISE heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij B’WISE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft of hij daar gevestigd is. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zakenvan 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van B’WISE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft B’WISE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met B’WISE en zoals die op de website zijn opgenomen.